ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
4882 រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ១៩៩៣ និងវិសោធនកម្មចំនួន ៨លើក (២០១៧) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 25-Sep-2017
385 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៨២ មាត្រា៨៨ថ្មី មាត្រា៩០ថ្មី មាត្រា៩៨ មាត្រា១០៦ថ្មី មាត្រា១១១ថ្មី(មួយ) មាត្រា១១៤ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងមាត្រា៦ នៃច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែម​សំដៅធានានូវដំណើរការ​ជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ(០០៦/០៣០៦) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 09-Mar-2006
77 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ១៤៥ថ្មី និងមាត្រា ១៤៦ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា(០០៨/០២០៨) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 15-Feb-2008
26077 ធម្មនុញ្ញអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសន៍​(០០៨/០៤០៥) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 02-Apr-2005
525 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា១៩ និងមាត្រា២៩ នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ(១១/០៧០១) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 28-Jul-2001
78 ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៨៨ និងមាត្រា១១១ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ(១៨/០៦០៥) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 19-Jun-2005
25334 ធម្មនុញ្ញនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបង្ការគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ី (០២០/១២១៧) រដ្ឋធម្មនុញ្ញ 09-Dec-2017
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 57428617, Online: 278, Today: 14358, Yesterday: 26946, This week: 67056
Web Design: CITA