ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN
អនុក្រឹត្យលេខ ៦៣អនក្រ.បក ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មាត្រា១នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​សម្របសម្រួលថ្នាក់​ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម(៦៣/០៤១៦) 08-Apr-2016
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៣១៦/៣៤៩ ស្តីពីការតែងតាំង​ទេសាភិបាលប្រចាំធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី។ 28-Mar-2016
ប្រកាសលេខ ធ៧ ០១៥ ៣៤៩ ស្តីពីអនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព(៣៤៩/០៣១៥) 23-Dec-2015
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧៩ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រ​សម្របសម្រួល​ថ្នាក់ជាតិ​ប្រឆាំង​ការសម្អាត​ប្រាក់ និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម 12-Jun-2015
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៧ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការផ្សាយ​ធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០.០០០ រៀល គំរូ​ថ្មី​ 07-May-2015
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រដឹក​នាំ​ការងារ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ 05-May-2015
ប្រកាសលេខ ធ៧ ០១៥ ១៥៣ ប្រក ស្តីពីការផ្តល់សន្ទនីយភាពចំពោះគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និងហិរញ្ញវត្ថុ (១៥៣/០៣១៥) 17-Mar-2015
ប្រកាសលេខ ធ៧ ០១៥ ១៥៤ប្រក ស្តីពីការចែករំលែកព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យរវាងអាជ្ញាត្រួតពិនិត្យ​និងបញ្ញត្តិករក្នុងនិងគ្រៅប្រទេស(១៥៤/០៣១៥) 17-Mar-2015
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៤ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០០​រៀល គំរូ​ថ្មី​ 14-Jan-2015
​អនុក្រឹត្យ​លេខ ០៥ អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ ប្រភេទ ៥០០​រៀល គំរូ​ថ្មី​ 14-Jan-2015
​អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ធនាគារ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ជនបទ​ (១៩៩/០៦១៤) 04-Jun-2014
​អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៥ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ ប្រភេទ​៥០០០០​រៀល គំរូ​ថ្មី​ (១៧៥/០៥១៤) 05-May-2014
​អនុក្រឹត្យលេខ ៩០ អនក្រ​.​បក ស្តីពី ការ​បង្កក​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ភេរវ​ករ​និង​អង្គការ​នានា​ 10-Mar-2014
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៩៨ ​អនក្រ.បក ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រអនុស្សារីយ៍ ប្រភេទ ២០០០រៀល 08-Nov-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧៦ អនក្រ.បក ស្តីពីបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ 26-Aug-2013
ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៩និង មាត្រា ៣០ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(០៦/០៦១៣) 03-Jun-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ២១៤ អនក្រ បក ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០០០០០រៀលគំរូថ្មី 30-Apr-2013
អនុក្រឹត្យលេខ ៤៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ «ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ» ប្រភេទ ១០០០រៀល (០៤៣/០១១៣) 29-Jan-2013
អនុក្រឹត្យលេខ​ ៥៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មធិការសម្របសម្រួល ថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវកម្ម 11-Apr-2012
ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(០៨/០៦០៩) 20-Jun-2009
អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥១ ​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការចេញផ្សាយ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ ២០០០០ រៀល គំរូ​ថ្មី 12-May-2008
អនុក្រឹត្យលេខ​ ១០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 29-Jan-2008
អនុក្រឹត្យលេខ ០១ អនក្រ.បក ស្តីពីការ​ចេញផ្សាយក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ ២០០០ រៀល គំរូថ្មី 02-Jan-2008
អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២៧​អនក្រ​.​បក ស្ដីពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​លើ​អនុក្រឹត្យ លេខ ៩៩ អនក្រ​.​បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៦​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ស្តីពីការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទ 14-Sep-2007
ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម(១៤/០៦០៧) 24-Jun-2007
អនុក្រឹត្យលេខ ១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនីតិវិធីរួមសម្រាប់ការអនុវត្តន៍គំរោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការ ពីធនាគារពិភពលោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី 26-Feb-2007
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧០ ស្តីពីការបែងចែកចំណូលថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៧ 30-Dec-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ ស្តីពីការបែងចែកចំណាយថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៧ 30-Dec-2006
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧១ ស្តីពីការបែងចែកចំណាយថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋតាមជំពូកនៃច្បាប់ស្តីពីហិញ្ញវត្ថុសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៧ 30-Dec-2006
ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា១៤ និងមាត្រា៥៧នៃច្បាប់ស្តីពីការ​រៀបចំ​និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(៣៦/១២០៦) 29-Dec-2006
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 12118972, Online: 113, Today: 5992, Yesterday: 12016, This week: 5992
Web Design: CITA