ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៩ សហវ ស្តីពី នីតិវិធី និងកិច្ចបញ្ឆិកាគណនេយ្យនៃប្រត្តិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកពីរតនាគាររាជធានី ខេត្ត មករតនាគារកណ្តាល (០១៩/១២១៨) 27-Dec-2018
ប្រកាសលេខ ១៦១០ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើត​ក្រុមការងារដើម្បីរៀបចំគម្រោង​បង្កើត «ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងធម្យមកម្ពុជា (១៦១០/១២១៨) 21-Dec-2018
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២៤ ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(២២៤/១០១១៧) 16-Oct-2018
អនុក្រឹត្យលេខ ៦២ អនក្រ.បក ស្តីពីការចេញផ្សាយធនប័ត្រ ប្រភេទ ២០០០០រៀល គំរូថ្មី (០៦២/០៥១៨) 16-May-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារជាតិ​និងហិរញ្ញវត្ថុ (០០១/០៣១៨) 07-Mar-2018
ប្រកាសលេខ ០៦៨ ស្តីពីការកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ 22-Feb-2018
សារាចរណែនាំលេខ ០០១ ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិន (០០១/០២១៨) 16-Feb-2018
ប្រកាសលេខ ៣៤៤​ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិន 01-Dec-2017
ប្រកាសលេខ ៣៣៥ ស្តីពី សវនកម្ម​ ចំពោះគ្រឹះស្ថាន​ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ 14-Nov-2017
ប្រកាសលេខ ៣២៦ ស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញបនបត្រចំពោះគ្រឹះស្ថាន​ឥណទានជនបទ 25-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៣ អនក្រ.បក ស្តីពីការចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រប្រភេទ ១០០០រៀល គំរូថ្មី 25-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៨៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រប្រភេទ ៥០០០រៀល គំរូថ្មី 25-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៧ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា(១៧៧/១០១៧) 20-Oct-2017
អនុក្រឹត្យលេខ ១៧៨ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការកែសម្រួលមាត្រា ១ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៧៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(១៧៨/១០១៧) 20-Oct-2017
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២២៤ ស្តីពីការបង្កើត​ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ភេរវកម្ម​ 16-Oct-2017
ប្រកាសលេខ ៣០៧ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើវិធាននិងនីតិវិធី Cambodian Shared Switch 04-Oct-2017
ប្រកាសលេខ ២៩៩ ស្តីពីការដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន​របស់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ 27-Sep-2017
ប្រកាសលេខ ៣០០ ស្តីពីលក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ដាក់ពាក្យសុំចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រក្នុងផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា​ 27-Sep-2017
ប្រកាសលេខ ៣០១ ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ 27-Sep-2017
ប្រកាសលេខ ២០០ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ 10-Aug-2017
ប្រកាសលេខ ២០១​​ ស្តីពីការ​បង្កើតគណៈកម្មការ​បញ្ញត្តិកម្ម​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និងហិរញ្ញវត្ថុ 10-Aug-2017
ប្រកាសលេខ ២០២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ​ប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ​ 10-Aug-2017
ប្រកាសលេខ ១៦១ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់​ 14-Jun-2017
ប្រកាសលេខ ១៤៨​ ស្តីពីការ​កែសម្រួលចំណុច ៥ ប្រការ ២ នៃប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយ​មូលបត្រអាចជួញដូរបាន​ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ 18-May-2017
ប្រកាសលេខ​​ ១១២ ស្តីពីក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្រ្តី-បុគ្គលិកអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា 17-Mar-2017
ប្រកាសលេខ ០៨៣ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ 09-Feb-2017
ប្រកាសលេខ ១៥៣៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការអនុញ្ញាតសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទេយ្យជាប់សង្ស័យចំពោះធនាគារក្នុងស្រុក 23-Dec-2016
ប្រកាស ធ១៤ ០១៦ ១៤៧​ ប្រក ស្តីពី សមាជិកភាពប្រព័ន្ធ FAST និងប្រព័ន្ធ Central Shared Switch 19-May-2016
ប្រកាសលេខ ធ ១៤ ០១៦ ១៣៥ ប្រក ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើវិធាននិងនីតិវិធី សភាផាត់ទាត់ជាតិ (១៣៥/០៥១៦) 12-May-2016
អនុក្រឹត្យលេខ ៦២អនក្រ.បក ស្តីពីការ​កែសម្រួលមាត្រា៣ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ៥៦អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពីការបង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ(៦២/០៤១៦) 08-Apr-2016
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 16829168, Online: 597, Today: 10095, Yesterday: 35750, This week: 10095
Web Design: CITA